AGC CHEMICALS EUROPE LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
Fluon C-55AP Fluon Ethylene/Tetrafluoroethylene (ETFE) E163914
Fluon C-88AXMP Fluon Ethylene/Tetrafluoroethylene (ETFE) E163914
Fluon C-88AXMP-HT Fluon Ethylene/Tetrafluoroethylene (ETFE) E163914
Fluon CD08(a)E(b) Fluon Polytetrafluoroethylene (PTFE) E163914
Fluon CD1#E%, [email protected] Fluon Polytetrafluoroethylene (PTFE) E163914