AEROFLEX CO LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
Aerocel-SSH, Aeroflex-SSH Ethylene Propylene Diene Terpolymer (EPDM) E228536
Aeroflex/Aerocel/Aeroflex-KKS Ethylene Propylene Diene Terpolymer (EPDM) E228536