Hyosung Vina Chemicals Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
TOPILENE J*40N TOPILENE Polypropylene (PP) E518468
TOPILENE J446H TOPILENE Polypropylene (PP) E518468
TOPILENE J646H TOPILENE Polypropylene (PP) E518468
TOPILENE J742N TOPILENE Polypropylene (PP) E518468