ZHEJIANG GREEN NEW MATERIALS CO LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
GREENFLON Fluorine alloy film GR-M02 Polyvinylidene Fluoride/Polytetrafluoroethylene (PVDF/PTFE) E347713