XIAMEN MAIFENG SEAL PRODUCTS CO LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
EPDM5678 Ethylene Propylene Diene Terpolymer (EPDM) E361144
NBR5678 Nitrile Rubber (NBR) E361144