Vitzromiltech Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
Thermal PAD VT-TP-15 Thermal PAD Silicone (SI) E491137
Thermal PAD VT-TP-30H Thermal PAD Silicone (SI) E491137
Thermal PAD VT-TP-50 Thermal PAD Silicone (SI) E491137
Thermal PAD VT-TP-70 Thermal PAD Silicone (SI) E491137