SHENZHEN FU SHENG COMPOSITES CO LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
BL3030, BL3135, BL3140, BL3145 Liquid Crystal Polymer (LCP) E364544
BN1101NH Polyphthalamide (PPA) E364544