Birch Plastics Inc Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
BirCom 66-NH Polyamide 66 (PA66) E488260
Polypro BirCom PP3 FR Polypro Polypropylene (PP) E488260