SACME SPA Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
HIRONLAC FR 0 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) E309647
HIRONLAC FR 17 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) E309647
HIRONLAC FRH Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) E309647
HIRONLAC(a) Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) E309647