BASF CORP Yellow Cards

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
"Capron" or "Ultramid" B3G8 "Capron" or "Ultramid" Polyamide 6 (PA6) E36632
"Capron" or "Ultramid" EMG5FR "Capron" or "Ultramid" Polyamide 66 (PA66) E36632
0004A/100-B-0019, 0004A/100-B-0020 Polyurethane (PUR) E112987
A/P-1797B-020(a)(b) Polyurethane (PUR) E112987
A3L HP UV(f1) Polyamide 66 (PA66) E36632
A3L HP(f1) Polyamide 66 (PA66) E36632
A3L HP(f2) Polyamide 66 (PA66) E36632
Autofroth 19250-4-1 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 90-HRA5 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 90-HRB3 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 90-HRB5 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 90-HRC3 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 92-B-0704 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 92-B-0705 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 92-B-0706 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 92-B-0707 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth 95-B-1402 Resin/ 10000A Isocyanate Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF 0309 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF 95-B-1602 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-0206 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-0209, AF-9610, Elastopor P12490R1001U Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-0302 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-0310 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-0314 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9142 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9147 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9210 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9212 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9311 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9407 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9408 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9409 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9590 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9591 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9592 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9597 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9598 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9599, Elastopor P12020R/P1001U Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9604 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987
Autofroth AF-9613 Autofroth Polyurethane (PUR) E112987