JIANGYIN WELSUNNE ENGINEERING PLASTICS CO LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
PBT202G10 Polybutylene Terephthalate (PBT) E482864
PBT202G30 Polybutylene Terephthalate (PBT) E482864
PBT202GX Polybutylene Terephthalate (PBT) E482864
PBT202GY Polybutylene Terephthalate (PBT) E482864