JAPAN POLYPROPYLENE CORP Yellow Cards (Seite: 2 von 3)

1 2 3
Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
EC9, EC9CL Polypropylene (PP) E225074
EC9GD Polypropylene (PP) E225074
EG6D Polypropylene (PP) E225074
EG8B Polypropylene (PP) E225074
EK5017A Polypropylene (PP) E225074
Enpnite H200(c) Enpnite Polyamide/Polypropylene (PA/PP) E225074
Enpnite H200B Enpnite Polyamide/Polypropylene (PA/PP) E225074
Enpnite H220(b) Enpnite Polyamide/Polypropylene (PA/PP) E225074
Enpnite W100(b) Enpnite Polyamide/Polypropylene (PA/PP) E225074
ENX0625 Polypropylene (PP) E225074
ENX0672 Polypropylene (PP) E225074
ET4004 Polypropylene (PP) E225074
ET4020 Polypropylene (PP) E225074
ETX0095B Polypropylene (PP) E225074
ETX0095C Polypropylene (PP) E225074
ETX0467 Polypropylene (PP) E225074
ETX0543A Polypropylene (PP) E225074
ETX0543B Polypropylene (PP) E225074
ETX0543E Polypropylene (PP) E225074
ETX0646A Polypropylene (PP) E225074
ETX0646B Polypropylene (PP) E225074
ETX0746 Polypropylene (PP) E225074
ETX0780A Polypropylene (PP) E225074
ETX0780B Polypropylene (PP) E225074
ETX0950 Polypropylene (PP) E225074
ETX0950B Polypropylene (PP) E225074
ETX0950C Polypropylene (PP) E225074
ETX0951 Polypropylene (PP) E225074
LR22E01-JW6761 Polypropylene (PP) E225074
MA1B Polypropylene (PP) E225074
MA2, MA3 Polypropylene (PP) E225074
MA3AH Polypropylene (PP) E225074
MA3AHTA Polypropylene (PP) E225074
MA3N Polypropylene (PP) E225074
MA4AHB Polypropylene (PP) E225074
MG3AT Polypropylene (PP) E225074
MG3ATB Polypropylene (PP) E225074
MG3ATF Polypropylene (PP) E225074
MH4 Polypropylene (PP) E225074
MK3F, MK3FCL Polypropylene (PP) E225074