Hanwha Advanced Materials America Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
Buff Lite HBFR HBS FR Gray(b) Buff Lite HBFR Polypropylene (PP)/Polyethylene (PE) E365148
EPP (a) Polypropylene (PP) E365148
HBFR-2 (c) Polypropylene (PP) E365148