Hanwha Advanced Materials America Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
Buff Lite HBFR HBS FR Gray Buff Lite HBFR Polypropylene (PP)/Polyethylene (PE) E365148
EPP Polypropylene (PP) E365148
EPP FR Polypropylene (PP) E365148
HBFR-2 Polypropylene (PP) E365148