HANGZHOU DAHUA PLASTICS INDUSTRY CO LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
606B # Polyethylene Terephthalate (PET) E232488
606C, 606W Polyethylene Terephthalate (PET) E232488
608* Polyethylene Terephthalate (PET) E232488
608-1 Polyethylene Terephthalate Film (PET) E232488
PET film Polyethylene Terephthalate (PET) E232488