H B FULLER CO Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
Swiftbond® or Swifthardener® 4006 SFR Swiftbond® or Swifthardener® Polyurethane (PUR) E89705