FORMOSA PLASTICS CORP Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
FM025 Acetal Polyoxymethylene (POM) E173318
FM270 Acetal Polyoxymethylene (POM) E173318
FM450 Acetal Polyoxymethylene (POM) E173318
Taisox K003, Taisox 8003 High Density Polyethylene (HDPE) E483286
Yungsox 1040 Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 1080 Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 1120 Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 1124H Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 3015 Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 3040C Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 3080 Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 3084 Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 3084H Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 4204 Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 5060T Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 5090T Polypropylene (PP) E216959
Yungsox 5350T Polypropylene (PP) E216959